pwoteje ekosistèm peyi a

pwoteje, konsève epi restore ekosistèm ak resous natirèl peyi a


Showing 4 reactions

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.
  • Yvio Georges
    Mete anplas yon pwogram pou ougmante kantite pye bwa nan peyi a, consève ak pwoteje sa ki rete yo. Ranfose pwogranm nan ak zouti legal (regleman/lwa). Nan mekanis pou ekzekite l Ministè anviwonnman, agrikilti, enèji ak Mery yo ta dwe ap jere fon pou ede mete aksyon yo anplas nan komin yo. Se menm jan an ak pwopozisyon piwo a, gran oryantasyon yo ta dwe idantifye nan faz sa.
  • Voguel Noel
    Li enpotan pou nou jere enviwonman an kom yon pati entegral nan plan devlopman peyi a. Se pou leta reapante tout peyi a anba yon lot sistem, bay tout met te yo papye yo gratis, pou komanse. Peye met te yo pou rebwaze te yo avek arbre fruitier ak bwa ki itil nan konstriksyon epi subvansyone gas propane ak lot recho ki itilize enegi renouvlab yo pou diminye itilizasyon chabon bwa nan tout peyi a. Konsa travay ap kreye epi anviwonman an ap pi byen jere.
  • Voguel Noel
  • Patricia Camilien