Sijesyon - Ekonomi

Mèsi pou enterè w pou pwojè #AyitiNouVleA. Nou envite w vote sou pwopozisyon ki fèt yo oubyen ajoute pa w.

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.

Enviwonman e envestisman

Kreye yon klima ki ankouraje envestiman nan dekouraje monopol ekonomik ak enstabilte politik

Li rès la

Refòme sistèm fiskal lEta pou amelyore mobilizasyon resous piblik pou devlopman

Sistèm fiskal Ayiti a gen 2 gwo pwoblèm: 1) Ajans koleksyon taks yo inefikas: presyon fiskal la pa depase 13% PIB la 2) Non sèlman gen pwoblèm mobilizasyon resous pou gouvènman an ka mache, men tou, taks en Ayiti gen yon tandans regresif. Se pa poutèt nou gen yon peyi ki manke mwayen pou nou aksepte ke lEta pa ka mobilize resous li byen. E li pa nòmal ke nan youn nan 5 peyi ki pi inegal nan mond la, pou taks yo regresif. Fòk sa chanje.

Li rès la

Ranfòse kapasite kontwòl ak otonomi CSC/CA

Lakou siperyè dè kont se yon enstitisyon ki santral nan pwosesis odit ak jesyon lajan lEta. Pou li ka jwe wòl kontwòl li byen, pou li kapab enfòme sitwayen yo sou sitiyasyon regilarite TOUT depans piblik yo, fòk otonomi li garanti, fòk pouvwa li fò, fòk li gen mwayen e otorite chèchè ekspètiz ekstèn, espesyalman nan domèn espesyalize yo, nan ka kote li manke kapasite pou menen travay li byen poukont li. Ranfòse pouvwa kontwòl sa ijan pou nou ka disiplinen depans piblik lEta Ayisien.

Li rès la

redui depandans ak asistana ekstèn

redui depandans ak asistana ekstèn kit sou fòm èd entènasyonal, ONG oubyen lajan dyaspora

Li rès la

evenstisman pwodiktif ak redistribisyon richès

favorize envestisman pwodiktif, transfè teknoloji, anplwa, kredi ak redistribisyon richès nan kad yon ekonomi sosyal solidè;

Li rès la

Devlope mache nasyonal

devlope ak divèsifye pwodiksyon nasyonal la pandan mache lakay la ap ranfòse

Li rès la