Mobilize

Asosyasyon Ayiti Nou Vle A (ANVA) swete pwopoze gwoup laprès yo travay avèk li sou yon pwogram mobilizasyon sivik pou refè demokrasi an Ayiti. Pwogram sa ki rele Mobilize pou #AyitiNouVleA ta dwe rive sou omwen 3/5 elektè yo (3.6 milyon) pou ankouraje yo patisipe tout bon nan eleksyon, nan: 

  • Enfòme yo sou kandida yo/ Ede konpelete enfòmasyon sou kandida yo
  • Poze kandidati yo
  • Anrejistre pou yo vote
  • Enfòme yo sou entegrite/ Patisipe nan siveye pwosesis elektoral la
  • Oganize yo pou, apre eleksyon, pwojè nou defini ansanm lan (#AyitiNouVleA) se li ki egzekite

Gen yon dokiman Prezantasyon la: MOBILIZE POU #AYITINOUVLEA


Pwogram sa enskri l nan kad misyon asosyasyon an pou l kreye yon espas patisipatif kote SITWAYEN fè tande vwa yo, POLITISYEN jwenn sipò elektè, BIZNIS jwenn bon jan enfòmasyon, pou yo travay, ansanm, pou yon Ayiti ki fè Ayisyen fyè, yon Ayiti kote tout moun ap viv nan diyite. Li baze sou konviksyon nou genyen demokrasi ayisyèn lan posib depi nou rive enspire sifizamman moun konfyans pou yo deside mobilize pou patisipe nan direksyon peyi yo.

ANVA kòmanse ak yon tweet ki vin mennen yon gwoup Facebook ki vin tounen yon asosyasyon 59 000 moun, 15 mwa apre. Pandan mwa sa yo, nou mennen yon batay kont koripsyon nan Leta (#PetroCaribeChallenge), nou lanse konsiltasyon pou yon pwojè sosyete (#AyitiNouVleA), n ap fè odit sosyal pou enfòme sou koripsyon (#OditKolektif), nou tabli yon patenarya ak yon ONG endyen ki ap batay kont koripsyon nan detay (aplikasyon IPaidABribe, #AnbaTab), nou pral lanse byento yon kanpay odyo ak videyo, sou rezo sosyal, nan medya komèsyal ak radyo kominotè, pou fè sansibilizasyon sou eleksyon, koripsyon ak enpinite (#YonJouVaJou).

Pwogram nou pwopoze a nan pwolonjman aktivite nou ap fè deja. Manm nou yo se pwofesyonèl ki aksepte mete konpetans, ekspètiz ak eksperyans yo ansanm pou akonpli misyon asosyasyon an. Nou gen pwofesyonèl ak espè nan tout domèn, an Ayiti tankou a letranje, ki la epi ki pare pou patisipe nan pwojè asosyasyon an. ANVA gen eksperyans nan mobilizasyon ak sansiblizasyon. ANVA deja tabli yon pwogram (www.ayitinouvlea.org/pwogram) ki mobilize moun dèyè l. ANVA deja gen abitid pwodui epi difize enfòmasyon (www.ayitinouvlea.org/medya). Nou bezwen etann kapasite mobilizasyon sa nan rès peyi a e nou panse enstitisyon laprès ap ka ede n fè sa nan bay pwojè nou eko medyatik pou atenn majorite sitwayen yo.

Mobilize pou #AyitiNouVleA se yon pwogram ki gen yon potansyèl estratejik ak operasyonèl enpòtan nan rive òganize sitwayen ak sitwayèn pou repran demokrasi peyi d Ayiti a nan men yo. Nou konte sou patisipasyon laprès nan ede monte l epi enplemante l. Dokiman sa se yon dokiman travay. Se pa pwojè final la. Nou espere nan debi mwa novanm la reyisi gen yon pwojè nou tout ka antann nou sou li, pou n ka kòmanse chèche finansman.


Enfo: [email protected]

Kite premye kòmantè a

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.