Kesyon Repons

Ou gen yon bagay ou ta renmen konnen sou asosyasyon an? Sou pwojè #AyitiNouVleA ? Gade nan lis sa si n pa deja reponn kesyon w lan.

Si w pa wè kesyon w lan, nan lis la, jis mande n, n ap di w. 

Kisa ki Ayiti Nou Vle A?

Ayiti Nou Vle A se yon gwoup sitwayen ak sitwayèn ki deside mete konpetans ak ekspètiz yo ansanm pou pwopoze yon nouvo modèl sosyete kote tout Ayisyen, tout Ayisyèn ka viv nan diyite. Rèv nou se rive mete ansanm tout Ayisyen, an Ayiti kou aletranje, ki vle konstwi yon peyi kote tout moun moun.

Asosyasyon an baze sou 3 prensip: 

 1. Respè youn pou lòt,
 2. Angajman nan konstwi yon vizyon ki menm pou nou tout, 
 3. Solidarite pou bay sa ki pi fèb yo jarèt epi mete talan nou ak konpetans nou ansanm pou n konstwi #AyitiNouVleA 

Sou kisa ANVA ap travay?

Pwogram Ayiti Nou Vle A divize an kat pati:

 1. Yon plan global sou 3 an ki baze sou 9 tematik ak twa preyokipasyon. 
 2. Yon sistèm enfòmatik ki pou fasilite elaborasyon politik piblik ak patisipasyon tout sitwayen konsène
 3. Yon medya sitwayen ki pa rete sou aktyalite men ki la pou fòme ak enfòme sou reyalite peyi a
 4. Yon laboratwa lide pou fè pwopozisyon, fè pledwaye epi veye sou aplikasyon plan global trant lane a.

Plan sa kòmanse tabli, nan mwa septanm 2018, a pati 13 000 tweet kote moun te itilize achtag #AyitiNouVleA pou defini kisa sa vle di yon Ayiti kote tout moun viv nan diyite. Li kontinye ak gid #LideAnvanLidè ki mennen n nan pwogram #AyitiNouVleA ki disponib nan www.ayitinouvlea.org/pwogram. Pwogram sa, dwe debouche, an 2020 sou yon plan nasyonal - ak objektif chifre - tout Ayisyen, tout Ayisyèn ka mache dèyè l.

Kijan m ka vin manm ANVA?

Men koman ou ka antre nan asosyasyon an. Ale sou www.ayitinouvlea.org epi enskri kom manm, senpatizan oubyen manm aderan. Apre sa ou ka rejwenn Selil, Gwoup Tematik oubyen Taskforce ki enterese w pi plis la. 

Ayitinouvlea louvri pou tout moun ki vle travay pou chak Ayisyen.èn  viv nan diyite. Ideyalman, nou ta dwe rive a 14 milyon manm, isit kou lòt bò dlo. Moun, asosyasyon, gwoupman... ki deside mete tèt  ansanm e aji pou n konstwi #AyitiNouVleA. 

Si  w fe pati yon  gwoup ki ta renmen rankontre AyitiNouVleA, voye yon envitasyon fòmèl nan [email protected] ki di ki gwoup ou reprezante,  pwopoze yon ajannda epi yon dat. Apre analiz, yon delegasyon twa moun ap deplase pou rankontre ak gwoup ou a.

https://twitter.com/AyitiNouVleA/status/1151472071836405760

Èske yon gwoup ki egziste deja ka vin manm ANVA?

Yon endividi ka manm Ayiti Nou Vle A, menm jan tou yon òganizasyon ka manm Ayiti Nou Vle A. Oganizasyon ki vle ka menm tounen yon chapit nan Ayiti Nou Vle A, pou sa yo gen yon fòmilè pou ranpli ak dokiman pou yo siyen ki di yo pare pou respekte prensip asosyasyon an.

Chapit yo lokal. Tout kote ki gen Ayisyen oubyen Manm Ayiti Nou Vle A ka gen yon chapit. Yo òganize evènman lokal, pote pèspektiv lokal sou pwojè ak platfòm mouvman an. Yo la pou ankouraje, mobilize epi konvenk tout moun zòn yo pou yo patisipe tout bon nan politik peyi a, kòm sitwayen, kòm politisyen, kòm moun ki vle yon Ayiti kote tout moun ka viv nan diyite.

https://twitter.com/AyitiNouVleA/status/1151839551868014592?s=19

Kijan m ka aktif nan ANVA?

ANVA gen 4 selil (Estrateji, Finans, Kominikasyon, Eknoloji), 9 gwoup tematik (Manje, Sante, Edikasyon, Ekonomi, Lakilti, Travay, Anviwònman, Enèji, Sekirite), 6 TaskForce (#PetroCaribeChallenge, Konsiltasyon, Konstitisyon, Salon Ekspo, ANVA medya, Biznis).

Nou  ka vin yon manm aderan sou:https://www.ayitinouvlea.org/adezyon

Nou ka rejwenn tou youn nan gwoup travay sa yo dirèkteman:

 • Tematik : www.ayitinouvlea.org/gwouptematik
 • Selil Kominikasyon: www.ayitinouvlea.org/selil-kominikasyon
 • Selil Finans : www.ayitinouvlea.org/selil-finans
 • Selil Strateji : www.ayitinouvlea.org/selil-strateji
 • TF Bidjè: www.ayitinouvlea.org/tf-bidje
 • TF Jistis : www.ayitinouvlea.org/tf-jistis

Yon lot jan w ka sipòte mouvman an se finansyèman a travè Don epi atik w ap ka achte nan Boutik la

Don : http://www.ayitinouvlea.org/don 

Boutik : http://www.teespring.com/stores/anva 

Fundraising: Dirèk a pati pwofil ou sou sit la. Jis mete konbyen w vle rive epi voye lyen an bay fanmi w ak zanmi w.

https://twitter.com/AyitiNouVleA/status/1152227760888262656?s=19

Èske ANVA se yon pati politik?

Ayiti Nou Vle A pa yon pati politik. Li pi plis, li pi fò pase sa. Li se mouvman sitwayen ak sitwayèn ki konn dwa yo, ki konn kijan pou defann yo, ki pare pou defann yo pou n ka rive, ansanm, nan #AyitiNouVleA.

Ayiti Nou Vle A se yon mouvman sosyal pou chanje Ayiti, yon asosyasyon moun ki deside mete konpetans yo ansanm pou pwopoze lide pou tabli yon Ayiti kote tout moun ka viv nan diyite. Depi ou kwè Ayiti ka chanje, plas ou se avèk nou.

https://twitter.com/AyitiNouVleA/status/1153294149426253824?s=19

Èske n ap voye moun nan eleksyon?

Sa pa nan plan nou. Nou prefere mobilize dèyè yon vizyon pase n mobilize dèyè kandida. Se sa nou vle di, lè nou di #LideAnvanLidè. Li enpòtan pou nou rete yon inisyativ sitwayen pou n ka kontinye kenbe presyon sou moun ki eli yo. 

Objektif nou se mobilize moun pou yo patisipe nan eleksyon, nan vote, nan ede kandida ki pral egzekite plan #AyitiNouVleA, nan vini kandida pou egzekite plan an yo menm.

#AyitiNouVleA plis pase yon hashtag, se yon desizyon nou pran pou n konstwi peyi a, yon angajman pou n travay pou tout moun viv tankou moun. N ap rive fè sa lè, antanke sitwayen, nou repran an men demokrasi nou an. Sa vle di: Patisipe nan eleksyon, Mobilize elektora dèyè yon vizyon #AyitiNouVleA e non dèyè yon moun. Egzije eli yo, kèlkelanswa moun yo ye a, respekte vizyon sa.

https://twitter.com/AyitiNouVleA/status/1153659437577572353?s=19

 

Èske ANVA se yon gwoup Petrochallenger?

Menmsi premye aksyon ki fè piblik la konnen Ayiti Nou Vle A se te pankat ak bandwòl nan tout lari Pòtoprens ki t ap mande #KotKòbPetroCaribeA, Ayiti Nou Vle A pa kreye a pati #PetroCaribeChallenge lan. Li kreye apre evènman 6-7 jiyè, lè li te vin evidan pou tout moun, sistèm nou genyen la p ap ka pèmèt nou sòti nan sitiyasyon n ap viv lan.

Evènman 6-7 jiyè yo te tradui fristrasyon tout yon pèp ak yon modèl òganizasyon politik, sosyal ak ekonomik baze sou enpinite, medyokrite ak koripsyon, pandan n ap viv nan mizè, nan prekarite, nan ensekirite. Batay nou an se pou yon Ayiti kote tout moun - e pa sèlman yon ti ponyen - ka viv nan diyite. #PwosèPetroCaribeA s on fason pou n make viraj sa - se pou sa li pa negosyab - men se pa bi final nou. Se yon etap sou wout #AyitiNouVleA.