Fè yon don

SIPÒTE NOU NAN MISYON N POU N KONSTWI #AYITINOUVLEA!

Ayiti Nou Vle A se yon ti òganizasyon ki gen yon gwo enpak. Nou konte sou don kominote a pou ede n kontinye vanse, pandan n ap travay pou ranfòse patisipasyon sitwayèn, konbat enpinite ak koripsyon, pèmèt pou chak Ayisyen gen chans pou viv nan diyite.

Don nou yo enpòtan anpil paske yo ede sipòte dwa tout moun pou yo gen dizon pa yo nan peyi y ap viv, dwa pou yo resevwa sèvis nan men Leta, dwa pou yo viv tankou moun. Ansanm nou ka asire n, lajan Leta envesti nan moun, nan kote y ap viv, nan kijan y ap viv.

Ou ka fè don sou sit la.

Sou kont Ayiti Nou Vle A nan BUH, Ayiti:

BUH - 14000038793 (Pou don an goud)

BUH - 14000038866 (Pou don an dola)

Swift Code: BUHEHTPP

Adrès ANVA: Parc Midoré, 1,rue Viala Delmas 33

Sou kont Ayiti Nou Vle A Inc. nan BB&T, Etazini:

BB&T - 247537473

Routing Number: 263191387

Ou ka fè yon don tou ak Mon Cash. Nimewo Mon Cash Ayiti Nou Vle A se +509 38 86 1135. 

Pou aplikasyon pèman yo, nou fè tablo sa:

Aplikasyon Non Adrès
Venmo ayitinouvlea
Zelle [email protected]  
PayPal [email protected]

Mèsi pou sipò w.

1. Montan

$

2. Enfòmasyon w

Kontribisyon yo pa dediktib nan enpo w.

3. Enfòmasyon peman

$100.00