Don

REJWENN NOU NAN MISYON N POU N KONTWI # AYITINOUVLEA!

Ayiti Nou Vle A se yon ti òganizasyon ki gen yon gwo enpak. Nou konte sou don kominote a pou ede n kontinye vanse, pandan n ap travay pou ranfòse patisipasyon sitwayèn, konbat enpinite ak koripsyon, pèmèt pou chak Ayisyen gen chans pou viv nan diyite. Don nou yo enpòtan anpil paske yo ede sipòte dwa tout moun pou yo gen dizon pa yo nan peyi y ap viv, dwa pou yo resevwa sèvis nan men Leta, dwa pou yo viv tankou moun. Ansanm nou ka asire n, lajan Leta envesti nan moun, nan kote y ap viv, nan kijan y ap viv.

Ou ka fè don sou sit la.

Sou kont Ayiti Nou Vle A nan BUH:

BUH - 14000038793 (Pou don an goud)

BUH - 14000038866 (Pou don an dola)

Swift Code: BUHEHTPP

Sou kont MonCash Ayiti Nou Vle A: 

MonCash - 39 46 15 40

Mèsi pou sipò w.

1. Montan

$

2. Enfòmasyon w

Kontribisyon yo pa dediktib nan enpo w.

3. Enfòmasyon peman

Souple chwazi yon montan