Lis aktivite Leveille All


 • wants to volunteer 2019-10-17 20:36:55 -0400

  Selil Kominikasyon

  Gwoup #AyitiNouVleA separe an 4 selil teknik baze sou konpetans moun ki ladan yo. Chak selil ap travay sou solisyon nan domèn pa l. Si w rive sou paj sa sèke w ta renmen rejwenn Selil Kominikasyon an. Men kèk ti enfòmasyon ou dwe genyen anvan w pwopoze tèt ou kòm volontè. Apre sa, yon manm Selil Kominikasyon an ap kontakte w pou n ka avanse. 

  Pou entegre yon Selil, w ap gen pou ranpli yon lot fomilè aplikasyon, l ap pèmèt nou konnen kalifikasyon ak konpetans ou pi byen. Lè ou fin aplike pou entegre yon selil, se komite direktè a ki deside si yap kenbe aplikasyon w la. Seleksyon moun pou patisipe nan selil baze sou konpetans ak kalifikasyon. 

  Selil yo otonòm, chak selil genyen yon biwo, ki se nwayo ki responsab fè selil la mache. Lè w fin entegre yon selil, biwo a ap kominike avèk ou pou pataje fonksyonman selil la avèk ou, kalandriye travay selil la, elt. Ou ka enskri nan plizyè selil, men ou pap ka aktif nan de selil an menm tan.

  Selil Kominikasyon an reyini grafis, videyograf, fotograf, espesyalis nan maketing, elt. 

  Li responsab pwodui

   • Enfografi pou pataje sou rezo sosyo
   • Video pou chèn YouTube la (model Now This)
   • Idantite vizyèl mouvman ak metòd ilitizasyon l
   • Imaj Kanpay Ayiti Nou Vle A.

  Selil Finans lan gen yon biwo ak 4 souselil ki òganize konsa:

   

  Vini volontè

 • published Agrikilti in Manje 2019-10-12 11:47:43 -0400

  Agrikilti

  Leta dwe sibvansyonne agrikiti sou yon peryod de 10 zan , acheté matéryel bay chak komin pou peyizan yo ka loye doté tout ti kwen nan peyi a ak rout