loading
  • Enfòmasyon sou bous ki disponib

  • Mentor pou ede ranpli fòmilè (gratis)

  • Klasman ak mizajou òf yo

Bous pou #AyitiNouVleA


Paj sa se pou ede rechèch sou bous ki disponib pou moun k ap viv Ayiti. Li se yon repons pwoblèm anak ki fèt souvan kote moun ap mande kòb pou w ka jwenn chans pou bousye. Nou ka jwenn enfòmasyon tou sou kijan nou ka fè etid nan peyi etranje. 

Li enpòtan pou w note, Ayiti Nou Vle A pa bay bous. Paj sa se pou pataje enfòmasyon ki soti lòt kote, regwoupe yo yon sèl kote pou fasilite rechèch ou. Nou kite l ouvri pou manm kominote a ka ede. Itilize achtag #BousPouAyitiNouVleA pou pataje enfòmasyon nou jwenn la yo sou rezo sosyal pou plis moun ka gen chans postile. 


Men yon lis sit entènèt kote w ka enskri pou w resevwa enfòmasyon dirèkteman sou imel ou. Si w bezwen èd pou w aplike, ekri nan [email protected] pou n ka mete w an kontak ak yon mentor ki ka ede w. 


Men yon lis bous ki bay chak ane:


Sou paj sa, n ap pibliye tanzantan òf bous nou jwenn ki enteresan. Yo klase an: 

  1. Ekselans akademik,
  2. Sèvis kominotè
  3. Bezwen finansye
  4. Espò
  5. Lòt

Pandan tout tan sa, toujou sonje: Ou pa dwe janm peye pou w ka jwenn yon bous. Siyale nou ka sa yo pou n ka evite lòt moun viktim. 

Bòn chans! 

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.

Bous nan Emery University (Atlanta, Etazini) - Delè : 15 novanm 2020

Emory University ofri yon posibilite bous konplè oubyen pasyèl. Bous sa yo aksesib pou moun ki soti tout kote kidonk Ayiti tou. Moun ki enterese ka aplike nan adrès sa: https://apply.emory.edu/financial-aid/types-of-aid/scholar-program.html

Se yon bous ki ekstrèmman konpetitif (2% moun ki postile jwenn bous la) paske Emory se yon inivèsite ki byen kote epi bous yo pa anpil.

Si w bezwen èd pou w aplike, ekri [email protected] N ap ba ou yon mentor pou ede w.

Li rès la