Lis aktivite Yvio Georges


  • commented on pwoteje ekosistèm peyi a 2019-03-30 16:33:42 -0400
    Mete anplas yon pwogram pou ougmante kantite pye bwa nan peyi a, consève ak pwoteje sa ki rete yo. Ranfose pwogranm nan ak zouti legal (regleman/lwa). Nan mekanis pou ekzekite l Ministè anviwonnman, agrikilti, enèji ak Mery yo ta dwe ap jere fon pou ede mete aksyon yo anplas nan komin yo. Se menm jan an ak pwopozisyon piwo a, gran oryantasyon yo ta dwe idantifye nan faz sa.

  • commented on Fasilite aksè pou sèvis de baz yo 2019-03-30 16:30:36 -0400
    Pou tematik Anviwònman, m panse fòmilasyon sa a two laj. Jan de pwogram sa yo se tankou yon politik li dwe bay gran oryantasyon yo, li dwe eseye kantifye yo tou. Se pa lè nou rive devan fèt akonpli pou nou pral mande ki sèvis ak ki kantite ak kalite chanjman nou vle pote. Par exzanp Konbyen pousantaj popilasyon nan vil ak deyò ke nou vize pou gen asè ak dlo potab ? ak sèvis asenisman ? sevis ranmasaj dechè devan pòt moun ou byen nan sit kote moun dwe pote dechè ? …..

  • commented on aksyon kont chanjma klimatik 2019-03-30 16:25:22 -0400
    Se enpotan men aksyon yo pral dwe sou plizye peryòd (a) aksyon an ijan (b) aksyon ki pou ranfòse rezilyans peyi a pandan lontan kont chanjman klimatik, risk klimatik yo ak desas natirel. Ak Ki mekanis? 1- premye pa a deja fèt: Gen yon politik chanjman klimatik m kwè peyi a soti preparé (2017) men pa bliye Politik pa gen fos lalwa. 2- Li enpotan pou li ankadre pa lwa ki pral pèmèt leta al chaché ou byen jwenn kob pou aplike politik CC a, 3- Finanse ak mete anplas plan operasyonel ak pwogram ki pral sèvi zouti aplikasyon politik CC a. si non, politik la pap rive aplike.