"Nan #AyitiNouVleA, chak Ayisyen, chak Ayisyèn ka viv nan diyite. Pou sa rive fèt, nou dwe patisipe tout bon nan politik peyi a."

Patisipe tout bon nan politik peyi a vle di travay pou chanje sitiyasyon n ap viv ladann nan, chanje moun ki pèmèt sitiyasyon sa ap pèdireSe pou sa, premye angajman nou tout ka pran se chwazi lide anvan n chwazi lidè.

Pi bèl kote angajman sa manifeste, se nan #PetroCaribeChallenge lan, depi premye aterisaj li nan lari ak bandwòl ak pankat nan tout lari Pòtoprens, ki pèmèt peyi a konnen #AyitiNouVleA. Angajman nou nan #PetroCaribeChallenge lan ap kontinye ak lansman #OditKolektif pou nou jwenn #KoteKòbPetroCaribeA pase. L ap ranfòse l ankò nan gwo mach nasyonal (ak entènasyonal) nou pral fè jou k ap 18 novanm 2018 la, pou nou mare fache, tankou zansèt nou yo, ak tout sa ki anpeche nou viv tankou moun.


Yon kote pou n refè Ayiti

#AyitiNouVleA plis pase yon hashtag, se yon desizyon nou pran pou n refè peyi a, yon angajman pou n travay pou tout moun viv tankou moun.  Objektif nou se pèmèt chak Ayisyen viv ak diyite. N ap rive fè sa lè nou repran an men demokrasi nou an. Sa vle di: Patisipe nan eleksyon, Mobilize elektora dèyè yon vizyon #AyitiNouVleA e non dèyè yon moun. Egzije eli yo respekte vizyon sa.

 

Lide anvan lidè

#AyitiNouVleA pa gen yon lidè inik. Chak selil travay sou dosye pa yo an tout endepandans, paske yo se ekspè nan domèn nan. Apre sa yo prezante travay yo bay Selil Koòndisayon an ki responsab prezante plan global la nan gwoup jeneral la, eksplike pouki epi pèmèt gwoup la reyaji. #AyitiNouVleA se modèl peyi nou swete mete sou pye a. Yon peyi kote tout moun ka patisipe nan tout desizyon ki ap pran.

Dokiman ki prezante filozofi nou an rele Lide anvan Lidè. Li asksesib an piblik. Li se "yon GID nou ofri pou konstwi #AyitiNouVleA. Vokasyon li se pou li sèvi yon baz pou lanse konsiltasyon nan tout peyi a pou nou ka rive tabli yon plan global pou trant lane ki ap vini yo". Nou envite w bay dizon w sou li pou n ka amelyore l anvan konsiltasyon yo lanse nan tout rès peyi a pou n ekri ansanm plan global #AyitiNouVleA ki dwe pare pou mwa jen 2019.

 

Yon vizyon pataje

Nou panse se Ansanm n ap rive konstwi #AyitiNouVleA. Se pou sa elaborasyon Platfòm #AyitiNouVleA ap fèt nan Chapit ak gwoup tematik yo. Chapit yo rejyonal. Yo tout kote gen Ayisyen/Manm #AyitiNouVleA ap viv. Yo òganize evènman lokal, pote pèspektiv lokal sou pwojè ak platfòm mouvman an. Gwoup tematik yo la pou travay sou tèm Asanble Jeneral la twouve santral tankou: Bidjè, Konstitisyon, Patisipasyon, Koripsyon ell. Yo remèt rapò yo bay Selil Koòdinasyon an. Yo ka pèmanan oubyen la pou yon tan presi.

 

Yon òganizasyon an rezo

Gwoup #AyitiNouVleA separe an 4 selil refleksyon/pwopozisyon baze sou konpetans moun ki ladan yo. Genyen:

 • Selil Kominikasyon: pou grafis, videyograf, fotograf, espesyalis nan maketing, elt. Li responsab pwodui:
  • Enfografi pou pataje sou rezo sosyo
  • Video pou chèn YouTube la (model Now This)
  • Idantite vizyèl mouvman ak metòd ilitizasyon l
  • Imaj Kanpay Ayiti Nou Vle A.
 • Selil Estrateji: pou espesyalis mobilizasyon, rezo sosyo, lobbying, elt. Li responsab pwodui:
  • Yon plan estratejik pou mobilize popilasyon an, sou Entènèt ak an reyalite.
  • Yon plan estratejik pou konvenk kandida yo aliye sou vizyon #AyitiNouVleA
  • Yon plan operasyonèl pou Think tank “Ayiti Nou Vle A”
 • Selil Finans: pou fundraiser, marketer, kontab, elt Li responsab pwodui:
  • Yon plan pou mouvman an leve kòb.
  • Yon sistèm jesyon transparan lajan ki resevwa a
  • Yon plan pou mete an plas yon fon fidisyè pou pèmèt mouvman an etann li nan letan (Think tank)
 • Selil Enfòmatik: pou pwogramè, devlopè, espesyalis nan TIC. Li responsab pwodui:
  • Yon sit entènèt pou mouvman baze sou NationBuilder.
  • Travay ak lòt selil yo pou entegre yo sou konpozant
   • Finans [ Selil Finans]
   • Kominikasyon [Selil Kominikasyon]
   • Jesyon Manm [Selil Estrateji]

Chak selil ap travay sou solisyon nan domèn pa l pou n ka lanse kanpay #AyitiNouVleA, ki pral gen misyon mobilize yon maksimòm moun nan eleksyon pou ranplase moun k ap dirije Ayiti yo anvan nou transfòme an gwoup de presyon pou n refè Ayiti.

 

Yon Selil Kòodinasyon asire lyezon ant diferan selil yo ansansm ak Gwoup Global la ki se Asanble Jeneral #AyitiNouVleA.  Se nan Asanble sa Gwoup Travay Tematik yo ak Gwoup Travay Espesifik (Task Force) yo sòti.


Nan jou k ap vini yo nou pral lanse yon kanpay nan tout peyi a pou fè edikasyon sivik, sansibilize tout moun sou enpòtans patisipasyon politik. Si w ta renmen patisipe, ranpli fòmilè ki anba a.