Sijesyon pou mobilize manm ANVA

Paj sa se pou rasanble lide sou kijan pou n rann desizyon reyinyon 12 septanm 2020 sou mobilizasyon manm yo operasyonèl. Pou rapèl, men desizyon sa yo:

  • Bay yon delè youn oubyen 2 mwa pou fèmen tout gwoup yo pou n rekòmanse ak moun ki vle travay. Desizyon sa konsène Selil, Task Force ak Gwoup Tematik yo tou.
  • Mete regleman fiks sou moun ki ka deside nan ANVA, manm aderan yo epi moun ki ap sipòte ANVA, nan pataje mesaj yo ki se manm senpatizan yo. Tout lòt moun ki pa aktif sou sit la, sou tèren an ak sou rezo sosyal yo, kont yo ap fèmen sou sit la. Yo menm tou ap gen yon delè pou fè sa.
  • Anvan delè sa yo fikse, yon gwoup manm ANVA ap mete yo disponib pou kontakte moun ki sou sit l grenn pa grenn pou desizyon an pa rive sou yo pa sipriz.

Ou ka fè sijesyon oubyen vote sou sa ki la deja. Paj sa ap fèmen vandredi 18 septanm 2020, 23:59. N ap diskite sou sijesyon sa yo nan reyinyon Zoom nan k ap fèt samdi 19 septanm 2020, 5è nan apremidi, nan lyen sa:

https://zoom.us/j/92548226164?pwd=eGFqMDd4UkJxenhHaWVRVm0rRG91Zz09

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.

Sijesyon pa’m

Bonswa Patricia, Mwen swete ke sekirite ou pwoteje anba zèl papa BonDye ki nan syèl la(menm si ou pa kwè nan BonDye). Eske 4 pwen ke nou te kenbe nan dènye reyinyon yo nap retounen sou yo nan pwochen reyinyon kap gen pou fèt yo? Si wi, eske nou panse li tap yon bon ide, tankou jan sa fèt nan peyi Etazini ki gen Charter School ki dirije pa yon ògàn prive men ki toujou sou kontwòl gouvènman, omwens adopte yon lekòl piblik nan chak depatman, kap toujou rete lekòl piblik men kap admistre pa yon òganizasyon ANVA ap ka gen kontwòl li? Eske nou panse nap gen ase mwayen politik ak ekonomik pou n ta arive tabli yon lekòl konsa? Mèsi pou opòtinite ke ou ban mwen pou m kapab ide pa m nan Ayiti ke nou tout reve kote moun ka viv tankou moun tout bon. Bon kouraj!

Li rès la

Absans

Bonjou. Mwen regrèt mwen pat ka patisipe nan dènye reyinyon yo akoz mwen te gen devwa ak egzamen mwen tap prepare. Mwen konsyan mwen se youn nan manb ki pa trò aktif sou gwoup la pou anpil rezon ke m pap jistifye la. Map mande nou pou nou pran yon ti pasyans pou mwen e map fè tout sa m kapab pou m patisipe nan pwochen reyinyon kap gen pou fèt la. Mèsi

Li rès la