Jounen Entènasyonal Dwa Fanm

Yon jounan lavi Natacha ki pa feminis

Natacha leve a 6è di maten pou l prepare l pou sòti. Li deside jodi a l ap mete bèl pantalon nwa l la paske youn nan pil medam feminis sa yo te batay pou fanm ka mete rad li vle.

Li dwe byen chèlbè jodi a paske se premye jou l nan nouvo travay li a. Se egzakteman jan de travay sa li t ap chèche. Jodi a se yon gran jou paske medam feminis ki toujou ap plenyen yo te batay pou fanm ka gen dwa travay.

Li pase nan salon an, li pran de twa liv nan bibliyotèk la pou l mete nan biwo a. Li renmen genyen liv ak li, lè konsa l pa santi l sèl paske youn nan feminis ki toujou ap fè tenten yo te batay pou fanm ka li liv yo vle.

Pandan l nan bibliyotèk la, li tou pran diplòm li mete nan valiz li. Li pral mete yo sou mi dèyè l la nan biwo a pou tout moun wè paske youn nan medam feminis ki pa janm sispann pale yo te batay pou fanm ka ale nan inivèsite.

Natacha gentan ap reflechi sou sa li pral fè ak lajan premye mwa a paske youn nan pil medam feminis sa yo te batay pou l ka kenbe lajan li fè. Li pa ka rete kay paran l toutan. L ap kòmanse mete kòb sou kote pou l achte yon moso tè paske youn nan medam feminis ki pa gen anyen pou yo fè yo te batay pou tout fanm ka posede byen.

Lè Natacha rive nan travay la li p ap bezwen pè pou l pèdi dyòb li si l ta tonbe ansent paske yon feminis an mal gason te batay pou sa. Si patwon an t a vini pou tizonnen l, li ka rele l lajistis epi defann tèt li paske youn nan feminis ki toujou fristre yo te batay pou l ka gen dwa sa.

Pita, Natacha gen randevou ak Olivye pou yo al fete nouvo travay la. Li sispèk Olivye pral mande l fiyansay. Natacha souri paske youn nan feminis ki rayi gason yo te batay pou l ka marye ak moun li vle. Si yon jou, mande Dye padon, bagay yo pa mache, Natacha ap ka divòse ak Olivye paske youn nan medam feminis ki bezwen yon nèg yo te batay pou l gen dwa divòse.

Olivye pase chèche Natacha nan travay la. Nan radyo machin lan gen yon diskisyon sou kijan medam feminis sa yo ap fè gason pa pale ak fi ankò epi lakòz medam yo pa jwenn maryaj. Bagay feminis sa soti pou fini ak tout feminite nan sosyete a. (Nan emisyon an yo pa di l sosyete a te batay kont chak grenn nan avantaj sa yo li jwi pandan tout jounen an.) Natacha dakò. Li gade Olivye. “Medam feminis sa yo dwe kite moun viv lavi yo. M se yon fanm, mwen endepandant, m ka bay tèt mwen sa m bezwen epi m gen yon bèl grenn gason nan men m,mwen chwazi k pou nan lavi m. M pa wè pou ki yo pa fè menm jan avè m.”

Jodi 8 mas la, di yon feminis mèsi 

 

 

Kite premye kòmantè a

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.