Josiane Hudicourt 12p

Lis aktivite Josiane Hudicourt


 • commented on Pwogram 2019-02-15 12:39:29 -0400
  Nan opinyon pa m, #1 se anviwònman paske anpil nan tout lòt aksyon nou ka baze sou sa. 1) Bon lekòl tout kote paske timoun ka ale lekòl a pye. N ap kreye, mwens polisyon, n ap fè plis ekonomi.
  2) Chak fanmi ta awe ka pwodui kouran pa li. Nou pa bezwen depans poto ak fil, ni gaz pou fè santral yo mache.
  3) Chak fanmi dwe gen mwayen dlo pwòp lakay li, pre kay li. Mwens enèji depanse nan bwote dlo, achte dlo. Entèdi vant ti bidon dlo piti. Ankouraje tout moun mache ak boutèy pèsonèl
  4) Chak katye dwe gen sèvi travayè sante pou sante piblik ka kontwole ijyèn lekòl yo, pwoblèm ijyèn nan chai katye, siveyans epidemi, nitrisyon nan lekòl yo.
  5) Chak lekòl dwe gen yon pwogram dlo potab, resiklaj fatra, rebwazman katye. Chak timoun dwe gen yon seri plant li responsab pou li wouze paske timoun ak pyebwa se lavni peyi a.
  6) Itilizasyon medya itil pou ranfòse konesans tout moun sou anviwonman, sou sante, sou devlopman timoun.
  7) Nan tout zòn ki gen 2 vakasyon nan lekòl leta sispann afè maten ak apremidi. Fè lekòl 3 jou, 3 jou. Peye anseyan yo doub pou yo travay tout jounen pandan 6 jou. Ofri aktivite altènatif pou spò ak metye pou moun ki vle pou pitit yo okipe 5 jou. Gen de zòn kote fanmi yo ap byen kontan jwenn sèvis pitit yo nan jaden ak lòt aktivite ekonomik ak familyal. Lè ou fè lekòl yo 3 jou, se 2 jou an mwens, pou moun depanse nan transpò, pou redui polisyon machin ak moto, pou lekòl la ofri manje pou chak timoun. Kounye a vakasyon apremidi a toujou sòti mal paske solèy bonè an novanm ak desanm, lapli tonbe anpil nan apremidi, ki fè timoun yo manke plis tan lekòl si yo nan vakasyon apremidi. Yon lòt aktivite pou 2 lòt jou, se aksyon kominotè sou anviwonman.
  8) Montre tout moun pou yo fè volontèman sa ki bon pou anviwonman: pa achte nan sache plastik, pa bwe bwason nan plastik, manje lokal, resèvi ak bokal, boutèy, sache.
  9) Ankouraje devlopman transpò piblik ak mach a pye nan tout ti vil yo. Kenbe lari a pwòp, degaje twotwa yo, kreye pasaj pou moun mache konnte ki pa genyen oubyen ki danjre, sezi tout materyo konstriksyon ki nan lari, tout machin ki sou twotwa. Kreye de paking pliblik nan antre sèten zòn pou moun ka fè rès wout yo a pye.
  10) Dekonjestyone lari a. Entèdi tout machin piblik ki pote mwens ke 40 moun nan zòn Pòtoprens. Bay gwo machin sa yo priorité nan trafik….

 • answered 2019-02-15 11:36:24 -0400
  Q: Ki pati ou pi renmen nan pwojè #AyitiNouVleA?
  A: Laboratwa lide a

  Konsiltasyon ANVA

  Soti, 14 fevriye rive 14 me 2019, Ayiti Nou Vle A ap lanse yon konsiltasyon nasyonal sou pwogram ki pou pèmèt nou konstwi #AyitiNouVleA.

  Nan moman sa, n ap pran sijesyon sou 9 tematik #LideAnvanLidè yo, ki repati sou 3 gran aks:

  1. envestisman nan moun : edikasyon, manje, lasante
  2. envestisman nan jan moun ap viv : ekonomi, lakilti, travay
  3. envestisman nan kote moun ap viv : anviwònman, enèji, sekirite

   

  Nou envite w klike sou tematik ou pi enterese ladann nan pou w vote pou sijesyon ki fèt yo oubyen ajoute pa w.

  Si w bezwen reli pwogram #AyitiNouVleA, li disponib nan lyen sa: https://www.ayitinouvlea.org/pwogram


  Nou ta renmen tou gen avi w sou pati w pi renmen nan pwogram #AyitiNouVleA. 

  #AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

  Patisipe nan ankèt la

 • signed up on Enskri 2019-02-15 11:31:30 -0400

  Enskri

  Ranpli fòmile sa pou w ka kòmanse konstwi #AyitiNouVleA.

  Enskri