loading
 • N ap batay pou yon Ayiti kote tout moun ka viv nan diyite.
  Vin jwenn nou !

 • Nou vle garanti politik piblik ki:
  ENVESTI NAN MOUN
  NAN KOTE MOUN AP VIV
  NAN KIJAN MOUN AP VIV
  Dekouvri pwogram nou

 • Ede nou pote mesaj
  #AyitiNouVleA
  tout kote nan peyi a.

Enskri pou w ka resevwa dènye enfòmasyon yo

Byenvini sou wout #AyitiNouVleA

 • Kominike spesyal pou laprès

  Sondaj : Ayisyen vle yon Konbit sitwayen pou rezoud kriz la e pou Jovenel Moïse fini manda l

  December 10, 2019
  Contact: Ayiti Nou Vle A

  Pòtoprens, 10 desanm 2019  Sondaj. Ayisyen vle yon konbit sitwayen pou sòti nan kriz la epi yo ta swete Jovenel Moïse fini manda li an

   

   « Ayiti Nou Vle A » òganize yon sondaj nan jou ki sot pase la yo. Rezilta sondaj la montre pi fò Ayisyen pa fè ni prezidan peyi a, Jovenel Moïse, ni Lopozisyon an konfyans ak kredi pou dirije peyi a kòmsadwa. Echantiyon moun ki patisipe nan sondaj sa a manifeste volonte yo pou se sosyete sivil la nan kad yon inisyativ sitwayen ki fè pwopozisyon pou rebrase kat la, pwodui zouti pou bonjan refòm fèt anndan sistèm jesyon peyi a epi òganize eleksyon pou nou sòti nan tradisyon kriz sou kriz  ki tounen mak fabrik nou an. Epitou, fòk Prezidan an fini manda li.  

  --

  Soti 20 novanm pou rive 5 desanm 2019, asosyasyon ayisyèn Ayiti Nou Vle A mennen yon sondaj sou yon echantiyon 1001 moun ki genyen 18 an oswa pi plis. Yon sondaj nan telefòn te rive fèt. Li te itilize teknik echantiyonaj aleyatwa sou baz sèks, laj ak depatman moun yo ap viv. Sondaj sa rive fèt ak sipò Laboratwa statistik Trend Media konpayi Digicel.

  68% popilasyon an kwè Prezidan Moïse ta sipoze fini manda li kòmsadwa daprè sondaj la.

  55% popilasyon an di li pa fè Prezidan an konfyans. Epi menm popilasyon sa a nan yon pousantaj 90% di li pa fè Opozisyon an konfyans nonplis. Chif sa ka gen rapò ak estrateji « peyi lòk » la paske se 93% moun yo ki rejte estrateji sa a, e pami yo genyen ki swete demisyon Prezidan Moïse la tou. 

  Lòt eleman ki enpòtan tou, gen yon diferans nan nivo konfyans popilasyon an nan Prezidan Moïse nan depatman Lwès ak rès peyi a. Pou Lwès, se 61% moun ki pa fè Prezidan konfyans alòske nan rès peyi a se 52% li ye.  

  Sondaj sa a te gen pou objektif tou pou li chèche mezire opinyon popilasyon an sou lide yon gwo wonmble nasyonal pou ede peyi a soti nan kriz sa a. Menm lè gen 68% moun ki pou Prezidan an ta fini manda li men se 87% ki eksprime volonte yo pou ta gen yon plan nasyonal pou rebrase kat la, pwodui zouti pou bonjan refòm fèt andann sistèm jesyon peyi a pou mennen li sou chimen devlopman, jistis, etik, transparans ak patisipasyon. Eleksyon ta sipoze vini aprè plan sa a fin tabli.

  Sou kouman pou wonmble oubyen konbit sitwayen sa a ta dwe monte, 62% moun yo ta prefere yon sistèm òganizasyon kote chak zòn (komin) nan peyi a ta ka chwazi yon delege pou reprezante yo. Se opsyon sa pi fò moun te prefere parapò ak lòt opsyon yo te genyen (seleksyon sou baz tiraj o sò). 

  Pou kesyon ki konsène anvi oubyen volonte moun ki patisipe nan sondaj la pou yo menm yo ta vini reprezantan zòn yo nan konbit sitwayen an, se sèlman 28% ki enterese angaje yo pèsonèlman. Chif sa pa twò lwen to patisipasyon nan eleksyon peyi a nan dènye eleksyon yo. Sa ka montre yon fòm dezangajman sitwayen yo nan vi politik peyi a. Men tou gen 65% moun ki di yo gen konfyans nan lavni peyi a. Sa a se yon bòn nouvèl lè nou gade jan peyi a sou lagraba.

  Pou rezime, popilasyon an manifeste mekontantman li sou jan politik ap fèt nan peyi a. Li mande pou gen yon wonmble oubyen konbit sitwayen pou soti peyi a nan chimen pikankwenna li ye a pou li ale sou wout devlopman, jistis, etik, transparans ak patisipasyon.

   

  Pou plis enfòmasyon sou sondaj sa, ale sou sit Ayiti Nou Vle A nan: https://www.ayitinouvlea.org/sondajtranzisyon   Yon vèsyon franse aksesib la: Vèsyon franse

  Gen yon dosye konplè pou laprès la: Dosye laprès 

  Li rès la
 • Nouvo sou blòg la

  Ayiti an chif: 10 lane apre

  Jounalis ameriken Jake Johnston pibliye yon atik kote li bay chif sou sa ki pase an Ayiti nan 10 dènye lane yo. Maten an, 17 janvye 2020, nou mande l otorizasyon l pou n pibliye atik la an kreyòl pou plis moun ka konprann li. Nou gen pou n pibliye tou yon videyo ki reprann sa ki nan atik la pou li ka rive sou plis moun toujou. Tou de tradiksyon sa yo fèt ak otorizasyon jounalis la. Nou ranje yo pa blòk enfòmasyon pou fasilite konpreyansyon. Tit blòk yo pa t nan tèks orijinal la ki askesib nan lyen sa.  
  Li rès la

  Repons ANVA te bay jounalis Radio Canada, Luc Chartrand, sou metodoloji sondaj desanm 2019 li a

  Repons ANVA te bay jounalis Radio Canada, Luc Chartrand, sou metodoloji sondaj desanm 2019 li a. Avan yè, mèkredi 8 Janvye 2020 an, a 2h30 nan laprè midi, jounalis Radio Canada, misye Luc Chartrand, te antre an kontak ak Ayiti Nou Vle A pou diskite sou metodoloji ak reprezantativite ankèt li te pibliye 10 desanm 2019 sou kriz la. Jounalis la te bezwen detay sa yo pou li te konsolide atik li ta pral ekri sou Prezidan an. Atik la sòti jodi a nan adrès: https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/le-président-haïtien-se-défend/ar-BBYM6vu. Nan kad ekriti atik sa, Luc Chartrand te gen anpil kesyon pou ede l konprann pi byen metodoloji sondaj la. Men, an rezime, sa nou te di l. Mesye Chartran te eksplike n li pale ak Prezidan - ki ta mete ANVA nan opozisyon - epi ak moun ki kritike sondaj la - ki ta kesyone metodoloji a. Konvèsasyon nou ak Jounalis Luc Chartrand te sitou chita sou evantyalite pou sondaj la ta byeze. Premye kesyon li te poze se te sou posibilite pou Ayisyen ki nan zòn andeyò yo efektivman yo gen aksè telefòn. Jan nou te deja eksplike li nan dokiman Prezantasyon sondaj la (www.ayitinouvlea.org/sondajtranzisyon), nou te reponn li done ki disponib pou 2019 sou kantite itilizatè telefòn ki gen nan peyi a, an patikilye zòn pwovens yo, yon total ki depase 7 milyon. Se anviwon 57% moun ki gen telefòn nan peyi a. Done sa yo pèmèt jounalis konprann pwoblèm kapital (Pòtoprens) ak pwovens lan pa t poze an tèm de reprezantativite. Dezyèm kesyon jounalis la te sou kantite moun nou te kontakte antou. Nou eksplike l gen anviwon 17 mil nimewo telefòn ki te kontakte pou finalman konstitiye echantiyon 1000 moun lan. Nou esplike l chif sa a se te premyèman pou reprezantativite echantiyon an, dezyèman pou kenbe yon maj erè trè fèb epi, twazyèman pou pèmèt la rete valid fas a kèlkeswa teyori sou sondaj an tèm kantitatif. Sa ki te pèmèt Luc Chartran konprann pi byen. Twazyèm kesyon te sou peryòd sondaj la fèt la ak enfliyans sa genyen sou rezilta yo kòm moun yo te fatige ak lòk la. Nou te eksplike l se sa menm ki fè se yon sondaj li ye, se paske moman an menm ka enfliyanse rezilta yo sinon se t ap yon rezilta matematik koni. ANVA dakò nan yon moman diferan de moman nou te fè sondaj la rezilta yo te ka diferan. Se pou sa n ap travay mete sou pye Bawomèt ANVA ki ap gen pou mezire opinyon piblik lan regilyèman. Katriyèm kesyon jounalis la te sou etònman ANVA ta genyen parapòta rezilta yo. Nou presize nan pèsepsyon nou de kriz la nou te atann yon pi gwo dezave Prezidan an, men apre sa rezilta yo pa t etone n apre sa. Se la, jounalis la pataje avèk nou eksperyans li kote an jeneral, kòm jounalis ki abitye kouvri kriz, sa kap di nan lari a toujou diferan de sa kap di anndan kay yo ant moun yo. Senkyèm kesyon te sou kalifikasyon gwoup opozisyon Palè Nasyonal ta ba nou. Nou te reponn li pou nou di l menm si chak moun ki nan ANVA gen pwòp konviksyon politik pa yo, asosyasyon an se yon gwoup nan sosyete sivil la kap mande pou bagay yo fèt yon lòt jan e bò kote sitwayen yo e bò kote detantè pouvwa yo. Nou ajoute kòm youn nan cheval batay nou se denonse ak konbat kòripsyon, se sa ki ka fè pouvwa egzekitif la konsidere nou kòm tèl men se pa leka. Sizyèm kesyon e dènye kesyon an se te sou akèy piblik la. Nou pa t gen mwayen verifye reyaksyon piblik la an jeneral kidonk nou reyaji sou de gwoup ki te plis vokal yo. Chòk rezilta sondaj la yo te fè anpil moun ki aktif nan lari a oubyen ki gen de lòt pozisyon parapòta pouvwa a te remete rezilta yo an kesyon epi kritike asosyasyon an. Yon lòt bò, gwoup moun ki se patizan pouvwa a te itilize aspè ladan ki te bon pou yo pou montre yo gen yon minimòm konfyans toujou popilasyon an fè pouvwa anplas epi plis moun nan popilasyon an pa fè moun k ap konbat pouvwa a yo konfyans. Pou fini, Luc Chartrand te remèsye ANVA pou disponibilite nou ak inisyativ la.   Sondaj tranzisyon an
  Li rès la